Landschap

Landschap en cultuurhistorie staan hoog in het vaandel bij de provincie Fryslân. De landschappelijke inpassing van de N381 is gebaseerd op de wijze waarop het onderliggende landschap is opgebouwd. De weg laat landschappelijke karakteristieken (opnieuw) tot hun recht komen. Bij de inpassing van de N381 is gestreefd naar het creëren van een verbinding tussen het autonome karakter van de weg en de landschappelijke kwaliteiten. De landschappelijke kwaliteiten van een houtontginningsgebied zijn bijvoorbeeld het afwisselende en kleinschalige besloten landschapsbeeld met houtwallen en - singels. Het landschapsbeeld bij de beekdalen wordt juist bepaald door de openheid en het natuurlijke karakter.

De weg is verweven met zijn omgeving, de ontwikkelingsgeschiedenis is herkenbaar en de oriëntatie is vergroot. Belangrijke cultuurhistorische lijnen vormen de dragers van het landschap. De N381 doorsnijdt deze lijnen. De cultuurhistorische lijnen aan beide zijden van de weg zijn in stand gehouden. Daarom hebben deze lijnen visueelruimtelijk voorrang op de N381, zodat de lijnen over de weg heen doorlopen. Om die reden is de N381 ter plaatse van de Weinterp verdiept aangelegd, waarbij de Weinterp op maaiveld blijft. Ditzelfde geldt voor 't West.  

 

Kappen en planten bomen

Voor de aanleg van een nieuwe weg is het helaas onvermijdelijk dat er bomen worden gekapt. In het voorjaar van 2013 en 2014 zijn de meeste te kappen bomen tussen Drachten en de Drentse grens gekapt. Ook in het Drents-Friese Wold is veel gekapt. Dit moest gedaan worden om ruimte te geven aan de verbreding van de N381 en de aan te leggen mantelzoom vegetatie. Een mantelzoomvegetatie zorgt voor een geleidelijke overgang tussen het bos en open gebied (de weg).

Om het verlies aan bomen binnen het projectgebied te compenseren, is ook veel groen teruggebracht. Bomen zijn geplant en groenstroken zijn aangelegd. Uiteindelijk is meer beplanting aangebracht dan dat er is gekapt. Het aanplanten is voor een deel al in 2014 uitgevoerd, de rest is in 2015 gedaan.