Plannen maken

Het project N381 Drachten - Drentse grens loopt al vanaf 1999. Hoewel het Project N381 Drachten - Drentse grens is gestart als een wegenproject, is het langzaam uitgegroeid tot een breder project dan alleen de weg. De nieuwe N381 biedt namelijk veel kansen voor de ontwikkeling van het gebied direct om de weg heen. Dat kan een ontwikkeling zijn op het gebied van landbouw, natuur, landschap, water, infrastructuur, recreatie, duurzaamheid, enzovoort. 

Vanuit bepaalde wet en regelgeving moet er vanuit de weg al veel gedaan worden voor natuur en landschap. Een aantal van die maatregelen worden uitgewerkt en uitgevoerd door de gebiedsontwikkeling. De gebiedsontwikkeling gaat bovendien nog een stap verder in het opstellen van maatregelen voor het gebied om de weg heen. 

 

Besluitvorming en planvorming van het werk aan de weg

In 2010 is de besluitvorming afgesloten. De besluitvorming bestaat uit de m.e.r./tracéstudie en het Realisatiebesluit. Daarna start de planvorming, door het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan. Twee jaar later is de planvorming afgerond met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.  

 

Besluitvorming en planvorming van gebiedsontwikkeling

Gedeputeerde Staten hebben de intentie om het gebied rondom de N381 met een 'plus' achter te laten. Het is aan de Gebiedscommissie N381 om die ‘plus' te realiseren. De Gebiedscommissie heeft hiervoor eerst de Startnota Gebiedsontwikkeling N381 (2009) doorgenomen en vanuit dat startpunt een Visie Ontwerp Inrichtingsplan (2011) geschreven. Dit plan is vervolgens verder uitgewerkt tot het Ontwerp Inrichtingsplan (2012), wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het Inrichtingsplan zoals dat op 17 december 2012 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. 

 

Besluit- en planvorming in tabel

14-03-2000Vaststellen Startnotitie N381
18-06-2003Vaststellen Projectnota/MER N381
09-03-2004Vaststellen Voorkeurstracé N381
21-02-2007Heropenen m.e.r.-procedure N381 Donkerbroek - Oosterwolde
13-11-2007Vaststellen Startnotitie/MER N381 Donderbroek - Oosterwolde
18-06-2008Tracévaststelling Drachten - Donkerbroek en Oosterwolde - Drentse grens
17-12-2008Vaststellen Projectnota/MER N381 Donkerbroek - Oosterwolde
24-06-2009Tracévaststelling Donkerbroek - Oosterwolde
10-02-2010Realisatiebesluit
30-11-2011Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan
31-10-2012Uitspraak Provinciaal Inpassingsplan en Besluit Hogere Grenswaarden 
door Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
17-12-2012Vaststellen Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381